ข้อตกลงหลักเกณฑ์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและส่วนราชการ ขอความกรุณาจากท่าน โปรดอ่านก่อนที่ท่านจะแจ้งเรื่องร้องเรียน

หลักเกณฑ์ที่โรงพยาบาลน้ำปาดจะรับดำเนินการเรื่องร้องเรียน มีดังนี้.

1.ขอให้ท่านใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และท่านควรให้ข้อมูลดังนี้

             วัน เดือน ปี ที่ท่านพบเห็นปัญหาเรื่องร้องเรียน

             ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ (E-Mail) ที่สามารถติดต่อถึงตัวท่านได้

             มีข้อเท็จจริงของเรื่องที่ร้องเรียน ที่แสดงว่าตัวท่านได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใด ๆ กับโรงพยาบาลน้ำปาดอย่างไร และต้องการให้โรงพยาบาลน้ำปาด ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร

             กรณีท่านแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นโรงพยาบาลน้ำปาด ขอให้ท่านแจ้งพื้นที่ที่ต้องการให้ตรวจสอบว่าอยู่ในบริเวณใด ในโรงพยาบาล(ทั้งนี้ หากท่านสามารถระบุถึง พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล ขอให้แจ้งมาด้วย)

             กรณีท่านแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม หรือมีการกระทำผิด ของเจ้าหน้าที่/ หน่วยงานในโรงพยาบาลน้ำปาดขอใท่านแจ้งข้อมูลให้มีความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปได้ (ทั้งนี้ หากท่านสามารถระบุถึง พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล ขอให้แจ้งมาด้วย)

2.เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริง มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดหากเป็นการกล่าวแบบเลื่อนลอยผู้ที่ถูกกล่าวหาอาจฟ้องกลับท่านในฐานหมิ่นประมาทได้

หลักเกณฑ์ที่โรงพยาบาลน้ำปาดจะไม่รับดำเนินการเรื่องร้องเรียน

             เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นบัตรสนเท่ห์

             เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำสั่งพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว

             เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำรับรองการร้องเรียนของท่าน

             ท่านรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนต่อโรงพยาบาลน้ำปาด เป็น เรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและท่านขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

             ท่านรับทราบแล้วว่า การนำความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอาจเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

             กรณีสืบทราบว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และแจ้งเรื่องร้องเรียนเท็จเพื่อก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ท่านจะถูกดำเนินการทางวินัยทางราชการด้วย

             หากท่านมีเจตนาแจ้งเรื่องกลั่นแกล้งบุคคลใด หรือแจ้งเรื่องเท็จ เจ้าหน้าที่อาจมีการบันทึกเสียงท่านเพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนของท่านได้ และสามารถตรวจสอบได้ว่าท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ IP ใด ในช่วงเวลาใด เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนของท่านได้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ จึงขอให้ท่านแจ้งเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น