โรงพยาบาลน้ำปาด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลน้ำปาด

โรงพยาบาลน้ำปาด เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลัก "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ" ภายใต้การบริการที่ได้ตามมารตฐาน.

พันธกิจและนโยบาย

1. โรงพยาบาลน้ำปาด ให้บริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั้ง 4 มิติ คือ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ

2. พัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพองค์รวมตามมาตรฐาน HA&HPH

3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายสุขภาพ เพื่อให้เกิดการสรา้งสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

4. บริหารงานและจัดการองค์กรโดยใช้หลักปรัชญาเศรษกิจแบบพอเพียง ตามหลักธรรมมาภิบาล

ภาพประกอบ

...


...

...

...