การบริการผู้ป่วย

1.การบริการผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยนอก
2.การบริการผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยทันตกรรม
3.การบริการผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER
4.การบริการผู้ป่วยแผนกรังสีวิทยา X-RAY
5.การบริการผู้ป่วยแผนกเภสัชกรรมชุมชน
6.การบริการผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยใน IPD
7.การบริการผู้ป่วยแผนกห้องคลอด
8.การบริการผู้ป่วยแผนก กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

ขั้นตอนการให้บริการการฝากครรภ์

ขั้นตอนการให้บริการคลินิคสุขภาพเด็กดี

ขั้นตอนการให้บริการงานวัณโรค

แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

9.การบริการผู้ป่วยแผนกงานชันสูตรสาธารณสุข
10.การบริการผู้ป่วยแผนกกายภาพบำบัด